Nieuwe brancheverduurzamingsplannen

Nieuwe brancheverduurzamingsplannen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft twee nieuwe brancheverduurzamingsplannen verpakken goedgekeurd. Het gaat om de plannen van Tuinbranche Nederland en van Spirits NL, branchevereniging voor producenten en importeurs van gedistilleerde dranken.

In totaal hebben nu dertien branches een verduurzamingsplan opgesteld, dat is getoetst en vastgesteld door het KIDV. Hiermee valt 88 procent van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht, onder een brancheverduurzamingsplan.

Tuinbranche Nederland en Spirits NL brengen gezamenlijk in totaal ongeveer 87,5 kiloton verpakkingsmateriaal per jaar op de Nederlandse markt (Afvalfonds Verpakkingen 2014). Het verpakkingsmateriaal in de tuinbranche bestaat voor het overgrote deel uit papier en karton (83 procent); dat van de sterkedrankensector uit glas (89 procent). In hun verduurzamingsplannen geven de branches aan hoe zij tot 2018 invulling geven aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken of door meer gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen bij de productie van verpakkingen.

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen is een afspraak uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In de plannen staan concrete en realistische hoogst haalbare doelen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen, gebaseerd op de prestaties van de koplopers uit de branche. De hoogst haalbare doelen worden onder regie van het KIDV getoetst door een commissie van wetenschappers. Het KIDV-bestuur heeft de twee nieuwe verduurzamingsplannen op 16 maart vastgesteld. Deze zijn op 12 april aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zak potgrond van één soort plastic

Bij de hoogst haalbare doelen uit de twee nieuwe brancheverduurzamingsplannen ligt het accent vooral op de betere recyclebaarheid en recycling van verpakkingen (Tuinbranche Nederland) en op het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal (Spirits NL). Zo wil de tuinbranche dat minimaal 75 procent van de zakken voor potgrond in 2018 bestaat uit één soort plastic, waar die nu nog uit drie verschillende lagen bestaan. Dit vergemakkelijkt de recycling van deze zakken. Ook gaat de branchevereniging haar leden aansporen om de toepassing van gecertificeerd of gerecycled karton op te nemen in de leveranciersvoorwaarden. Spirits NL streeft ernaar dat het gemiddelde gewicht van alle drankflessen in de branche in 2018 met minimaal 2 procent is verminderd. Dit levert bij gelijkblijvende afzet een besparing van ruim 1,1 miljoen kilo glas op. Daarnaast zet de sector in op het gebruik van lichtere dozen en compactere kartonsoorten. 

Branches zonder eigen plan

Voor de branches die zelf geen verduurzamingsplan verpakken hebben ingediend, heeft het KIDV in opdracht van de raamovereenkomstpartijen hoogst haalbare doelen opgesteld. Het gaat om negen branches, waarvan de branches ‘Detailhandel’, ‘Groothandel’ en ‘Mode’ het meeste verpakkingsgewicht op de markt brengen. Het bestuur van het KIDV heeft ook deze hoogst haalbare doelen in haar vergadering van 16 maart vastgesteld.

Het Kennisinstituut heeft voor deze branches in totaal 24 hoogst haalbare doelen opgesteld. Dertien doelen gelden voor alle branches zonder eigen verduurzamingsplan. Hierin is opgenomen dat branches er continu naar streven minder materiaal voor hun verpakkingen te gebruiken, dat zij ervoor zorgen dat verpakkingen recyclebaar zijn en dat zij duidelijk op de verpakking aangeven waar de gebruiker deze kan weggooien.

De overige doelen zijn branche-specifiek en gelden steeds voor één van de negen branches. Voor de modebranche is bijvoorbeeld opgenomen dat alle kleerhangers apart worden ingezameld, zodat zij kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Voor de detailhandel is een doel geformuleerd over het beperken van zogenoemde ‘loze ruimte’, wat bijvoorbeeld veel voorkomt bij speelgoeddozen.

Vervolg

Nu het overgrote deel van het verpakkingsgewicht op de Nederlandse markt wordt gedekt door een brancheverduurzamingsplan, is het van belang om het effect van deze plannen te meten. Het KIDV heeft hiervoor een monitoringsmethodiek opgesteld die branches kunnen inzetten om de voortgang op de door hen gestelde hoogst haalbare doelen te meten. De branches die vóór 1 oktober 2016 aan de slag waren met een vastgesteld verduurzamingsplan, leveren aan het eind van dit jaar een eerste monitoringsrapportage aan bij het KIDV. De eindmonitoringsrapportage voor alle branches volgt eind 2018.

Bron: kidv.nl